Privacy & Cookie Policy

Privacy policy Flandria Foods

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Flandria Foods hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.FlandriaFoods.be (hierna genoemd de “Website”).

U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Flandria Foods wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Flandria Foods verzamelt, alsook over de wijze waarop Flandria Foods deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Flandria Foods.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Flandria Foods kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam:
 • Voornaam:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Bedrijfsnaam:
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Flandria Foods

Flandria Foods verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Flandria Foods, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Flandria Foods toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy.

Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de voedingswereld;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische doeleinden;

Toestemming voor de verwerking

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door Flandria Foods. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u Flandria Foods de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door Flandria Foods hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: info@FlandriaFoods.be.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Flandria Foods zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door Flandria Foods en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Flandria Foods in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Flandria Foods uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Flandria Foods hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Flandria Foods uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Flandria Foods uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw rechten

Recht op informatie

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@FlandriaFoods.be,

Recht op toegang

Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Flandria Foods mogelijks over u beschikt;

Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;

Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Flandria Foods te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in de e-mail(s) van Flandria Foods of indien deze knop niet aanwezig is, op eenvoudig verzoek naar: info@FlandriaFoods.be.

Beveiliging persoonsgegevens

Flandria Foods verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Flandria Foods zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Flandria Foods garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Update Privacy Verklaring

Flandria Foods kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Flandria Foods verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Flandria Foods uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via post: Karreweg 22, 9870 Zulte, België
 • Via telefoon: +32 9 388 91 81

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Flandria Foods uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Versie Privacy Verklaring: 23/03/22

Privacy Statement Flandria Foods

Confidential processing of personal data

Flandria Foods attaches the greatest of importance to its users’ privacy. We understand that your trust is our most important capital. This privacy statement (hereinafter referred to as the “Privacy Statement”) applies, among other things, to (i) our website https://www.FlandriaFoods.be (hereinafter referred to as the “Website”).

You can visit our site, find out information about our services and read our blogs without providing your personal data.

If you do transmit personal information, we will treat it confidentially in accordance with the conditions below and the national and international legal rules.

Flandria Foods wishes to emphasise that it attempts to act at all times in accordance with (i) the Belgian Privacy Law of 8 December 1992 for the protection of privacy with respect to the processing of personal data.

This Privacy Statement includes, among other things, information about the personal data that Flandria Foods collects and the way in which Flandria Foods uses and processes personal data.

Please read this Privacy Statement in conjunction with Flandria Foods’s cookie policy.

Categories of personal data processed

The information you share with us may include personal data. “Personal data” is understood to mean all information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Flandria Foods may collect and process the following personal data:

● Surname:

● First name:

● E-mail address:

● Telephone number:

● Company name:

● Information for correspondence with and from Flandria Foods

Flandria Foods also automatically collects anonymous information about how you use the Website. For example, Flandria Foods will automatically log which parts of the Website you visit, which web browser you are using, which website you were visiting when you accessed the Website and what your IP address is. We cannot identify you on the basis of this data, but it enables Flandria Foods to issue statistics about the use of the Website and to send more targeted communication.

For more information, see the cookie policy.

Goal of processing

If you share your personal data with us, it is included in our database with the goal of:

● Improving the quality of our services and information;

● Giving you tips and information about new developments in the world of IT;

● Informing you about the services we offer;

● Statistical purposes;

Permission for processing

If you wish to share your personal data on our website, you will be asked (by way of an opt-in) whether you want to give your permission for Flandria Foods to process this data. This permission is to be given by ticking a box stating that you give Flandria Foods permission to process your personal data for the aforementioned purposes. You have the right to withdraw your permission for processing at any time. However, the withdrawal of your permission will not detract in any way from the legality of the processing that occurred before you withdrew permission. If you wish to withdraw permission, you can do so by informing Flandria Foods of this at the e-mail address: info@FlandriaFoods.be

Disclosure of personal data to third parties

Flandria Foods will not disclose your personal data to third parties unless this is necessary in the context of the provision of services by Flandria Foods and optimisation of these services (for example, but not exclusively, maintenance work, payment processing, database management). If it is necessary for Flandria Foods to disclose your personal data to third parties in this context, the third party in question is obliged to use your personal data in accordance with the conditions of this Privacy Statement.

Notwithstanding the above, it is however possible that Flandria Foods will disclose your personal data to the competent authorities (i) if Flandria Foods is obliged to do so by law or in the context of legal proceedings or future legal proceedings and (ii) to safeguard and defend our rights.

In all other cases, Flandria Foods will not sell, lease or pass on your personal data to third parties, unless it (i) has obtained your permission to do so and (ii) it has signed a data processing agreement with the third party in question, which includes the necessary guarantees regarding confidentiality and conformity with the privacy of your personal data.

Storage of personal data

Unless a longer storage period is required or justified (i) by law or (ii) in order to comply with another legal obligation, Flandria Foods will only store your personal data for the period necessary to achieve and fulfil the goals described in the Privacy Statement under ‘use of personal data’.

Your rights

Right to information

If you wish to invoke your rights or have questions about the processing of your data, please contact info@FlandriaFoods.be;

Right of access

Users have the right to access the personal data that Flandria Foods may possibly have about you;

Right to rectification and completion or update of your personal data;

Right to erasure of your personal data;

Right to a restriction of the processing of your personal data;

Under certain circumstances, you have the right to ask Flandria Foods to limit the processing of your personal data.

Right to the portability of your personal data;

Right to lodge a complaint / protest about the processing of your personal data;

If you no longer wish to receive newsletters or information about our services, you can unsubscribe at any time by clicking on the “unsubscribe” button provided at the bottom of all e-mails from Flandria Foods.

Security of personal data

Flandria Foods is committed to taking the reasonable, physical, technological and organisational measures to ensure the prevention of (i) unauthorised access to your personal data and (ii) loss, abuse or alteration of your personal data.

Flandria Foods will store all personal data it has collected in the cloud (with a data centre or centres within the EU).

Cross-border processing of personal information

Flandria Foods guarantees that no transfer of personal data will take place outside Europe or the European Economic Area (EER).

Update to Privacy Statement

Flandria Foods can adjust and update the Privacy Statement at any time it wishes without prior notification by placing a new version on the Website.

For this reason, it is most highly recommended to check the Website and the page on which the Privacy Statement is displayed regularly, to ensure that you are aware of any changes. The date of the most recent version is always adjusted and can be found at the bottom of the Privacy Statement.

Other websites

The website may contain hyperlinks to other websites. Under no circumstances is Flandria Foods responsible for the privacy policy or privacy practices of any third party.

Questions and complaints

If you have any questions about the Privacy Statement or about the way in which Flandria Foods collects, uses or processes your personal data, please contact us:

● By e-mail: info@FlandriaFoods.be

● By post: Karreweg 22, 9870 Zulte, Belgium

● By telephone: +32 9 388 91 81

If you have complaints about the way in which Flandria Foods collects uses and/or processes your personal data, you may file a complaint with the Privacy Commission.

Privacy Statement Version: 23/3/22

Cookie policy Flandria Foods

1. Algemeen

Flandria Foods (hierna genoemd “Flandria Foods”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op www.FlandriaFoods.be (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die Flandria Foods haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Flandria Foods is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Flandria Foods u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

• De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

• Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.

• Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

• Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Flandria Foods maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Flandria Foods te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Flandria Foods zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

• Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Flandria Foods haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Flandria Foods gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Flandria Foods gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Flandria Foods controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Flandria Foods desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

_GA

_GID

_UTMA

_UTMZ

Hotjar cookies

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

_HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere website cookies

 • CraftSessionId: We gebruiken Craft CMS als ons websitesysteem. Craft gebruikt cookies

die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Raadpleeg het

Cookiebeleid van Craft CMS voor meer informatie over deze cookies.

 • cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent pop-up bij.

Duur: Deze vervalt na 1 jaar.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

5. Contactgegevens Flandria Foods

Flandria Foods

Karreweg 22

9870 Zulte

België